Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Ivana Cieslarová

Kontakt: ivana.cieslarova@6zstrinec.cz

Konzultační hodiny:  

Pro žáky  středa 11.00-11.45
Pro rodiče a žáky úterý  14.30-15.30

Metodik prevence řeší:

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Minimální preventivní program 2022/2023
Preventivní program proti šikaně 2022/2023