Výchovný poradce

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Jitka Mikesková

Kontakt:  jitka.mikeskova@6zstrinec.cz        +420 737 998 325

Konzultační hodiny:  

Pro žáky  pondělí  12.50-13.50
Pro rodiče  úterý  14.00-15.20
  pátek 12.00-13.00
Pro učitele pondělí  12.50-13.50

Výchovný poradce řeší:

1.Poradenské činnosti

- kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě vycházejících žáků

- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s TU, informace k průběhu přijímacího řízení a vyplňování přihlášek na ŠŠ

- zajišťování skupinových návštěv žáků 8. ročníku školy v informačních poradenských střediscích Úřadu práce ČR, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuální návštěvy těchto zařízení

- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně, vč. spolupráce na přípravě plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrných opatření 1. stupně

- zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a intervenčních činností pro potřebné žáky (znevýhodněné či nadané) ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) a spolupráce s těmito zařízeními při zajišťování péče

- příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP, koordinace vzdělávacích opatření poskytovaných školou

2. Metodické a informační činnosti pro pedagogy a zákonné zástupce žáků

-metodická pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství, poskytování informací o činnosti a zaměření SŠ, o dnech otevřených dveří či podmínkách přijímacího řízení na jednotlivých školách

- pomoc s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, tvorbou individuálního plánu, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, práce s nadanými žáky, předávání informací o činnosti školských poradenských zařízení, shromažďování zpráv z vyšetření a informací o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Výchovná poradkyně je spolu s metodičkou prevence a ředitelkou školy součástí školského poradenského týmu, který reaguje na kázeňské, sociální či vzdělávací problémy dětí a snaží se je zlepšovat či minimalizovat ve spolupráci s vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Pokud to situace vyžaduje, spolupracuje také s orgány sociální a právní ochrany dětí a Policií ČR.

Důležité informace o podpůrných opatřeních

Další důležité kontakty a odkazy