Výchovný poradce

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Jitka Mikesková

Kontakt:  jitka.mikeskova@6zstrinec.cz        +420 737 998 325

Konzultační hodiny:  

Pro žáky a učitele úterý 13.00 - 14.30
Pro rodiče  středa 14.00 - 15.00
Pro rodiče a učitele čtvrtek 13.00 - 14.00

Výchovný poradce řeší:

1. Poradenské činnosti

- kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě vycházejících žáků
- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s TU, informace k průběhu přijímacího řízení a vyplňování přihlášek na ŠŠ
- zajišťování skupinových návštěv žáků 8. ročníku školy v informačních poradenských střediscích Úřadu práce ČR, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuální návštěvy těchto zařízení
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně, vč. spolupráce na přípravě plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
- zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a intervenčních činností pro potřebné žáky (znevýhodněné či nadané) ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) a spolupráce s těmito zařízeními při zajišťování péče
- příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP, koordinace vzdělávacích opatření poskytovaných školou

2. Metodické a informační činnosti pro pedagogy a zákonné zástupce žáků

-metodická pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství, poskytování informací o činnosti a zaměření SŠ, o dnech otevřených dveří či podmínkách přijímacího řízení na jednotlivých školách
- pomoc s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, tvorbou individuálního plánu, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, práce s nadanými žáky, předávání informací o činnosti školských poradenských zařízení, shromažďování zpráv z vyšetření a informací o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Výchovná poradkyně je spolu s metodičkou prevence a ředitelkou školy součástí školského poradenského týmu, který reaguje na kázeňské, sociální či vzdělávací problémy dětí a snaží se je zlepšovat či minimalizovat ve spolupráci s vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Pokud to situace vyžaduje, spolupracuje také s orgány sociální a právní ochrany dětí a Policií ČR.

Důležité informace o podpůrných opatřeních

Další důležité kontakty a odkazy

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, pobočka Třinec, http://www.pppfm.cz/
Poskytování pedagogicko-psychologického poradenství a pomoci při výchově i vzdělávání dětí, žáků či studentů ve věku od tří let do ukončení vzdělávání.

 Speciální pedagogické centrum Frýdek-Místek,  https://www.ruzovka.eu/
Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s tělesným postižením.

SPC Karviná, http://szmkarvina.cz/spc/
 SPC se zaměřuje zejména na diagnostické a poradenské služby, vytváří podmínky ke vzdělávání klientů. Činnost SPC probíhá ve dvou samostatných odděleních:

SPC pro děti a žáky s mentálním postižením,
SPC pro děti, žáky a studenty s vadami řeči

SPC Ostrava, pobočka Třinec - ZŠ speciální, Jablunkovská   https://www.zskptvajdy.cz/spc/
SPC pro PAS (zkvalitnění života dítěte a jeho rodiny v průběhu vzdělávání) a vady řeči  

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Magistrát města Třince, https://www.trinecko.cz/
Sociálně-právní ochrana dětí je zaměřena na ochranu práv a zájmů dětí (například při rozvodech rodičů, nakládaní s jejich majetkem nebo zanedbávání péče o ně ze strany rodičů), řešení výchovných problémů dětí, zprostředkování náhradní rodinné péče apod. Velká pozornost je věnována problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.