Poplatek

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitelka školy stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150 Kč měsíčně.

Pokud dítě dochází pouze na ranní družinu, činí poplatek 25 Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty je možné požádat ředitelku školy, zejména v případě, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Výše uvedené skutečnosti je třeba prokázat.

 

Způsob platby

  • bankovním převodem na účet školy vedený u KB
  • číslo 86-5898980297/0100, variabilní symbol mají žáci zapsán v žákovské knížce.