Úřední deska

Povinně zveřejňované údaje

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní údaje  
Název školy Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení  
Zřizovatel Statutární město Třinec
Adresa školy  Slezská 773, 739 61 Třinec
IČO 00847119
DIČ škola není plátcem DPH
IZO základní škola 00847119
IZO školní družina 119600897
IZO školní jídelna 103008942
IZO škola a REDIZO 600 134 369
Bankovní spojení 86-5898980297/0100
Datová schránka purtr5y
Kontakt na sekretariát školy - e-mail sekretariat@6zstrinec.cz
Kontakt na sekretariát školy - telefon 558 997 030
774 735 621
Úřední hodiny sekreteriátu školy Po - Pá , 7.30 - 14.00
Webové stránky školy www.6zstrinec.cz
Kontaktní osoby  
Ředitelka školy Mgr. Ivana Pinkasová
Zástupce ředitelky školy (statutární zástupce) Mgr.Daniel Raszka
Rozpočet a GDPR  
Rozpočet
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní
rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: https://www.trinecko.cz/assets/File.ashx?id_org=17089&id_dokumenty=48220
Pověřenec pro ochranu veřejných údajů
Mgr. Et Mgr. Bc. Hanu Vitásková, e-mailová adresa: trinec@viavis.cz
Žádosti o informace, stížnosti
 
Kontaktní osoby pro poskytování informací
Bc. Petra Chodurová, sekretářka
Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace/stížnosti
Žádost o poskytnutí informace/stížnosti lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
•Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace/stížnosti
•Písemné žádosti/stížnosti se podávají na sekretariát školy.
•Náležitosti žádosti/stížnosti–komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).
•Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, vnitřní
směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitelky školy.
Žádost je vyřízena, pokud žadateli
•byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních
žádostí);
•byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
•bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
•bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;
Lhůty pro vyřízení žádosti/stížnosti o poskytnutí informace:
•Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti, se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
•Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
1.vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde bylažádost podána;
-vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
2.konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Omezení a neposkytnutí informace:
Zákon č. 106/2001 Sb. stanoví také omezení při poskytování informací. Informace se neposkytuje
například:
-vztahuje-li se kvnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
-jde-li o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu,
-byla-li předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
-je-li zveřejňována na základě zvláštního zákona
(např. zákona 89/1995 Sb., o státní statistické službě),
-byla-li porušena ochrana duševního vlastnictví podle zvláštních předpisů (např. podle autorského
zákona),
-týká-li se probíhajícího trestního řízení,
-týká-li se rozhodování činnosti soudů, apod.
Odvolání:
•Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode
dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
•Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení
rozhodnutí.
•Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
•O odvoláních rozhoduje ředitel
školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud
informace poskytuje ředitel školy.
•O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
•Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
•Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení
odvolání.
•Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné
soudem podle zvláštního zákona.
Úhrady nákladů za poskytnutí informace
Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.
•Výši poplatku stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle
množství a složitosti vyhledávání.
•V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem.
•Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v
hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.
•Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.
 
Úkon:
Kopie dokumentu do velikosti A4 - jednostranně
stránka 2,- Kč
 
Kopie dokumentu do velikosti A4-oboustranně list 3,- Kč
 
Kopie dokumentu velikosti A3-jednostranně stránka 4,- Kč,
 
Kopie dokumentu velikosti A3-oboustranně list 6,- Kč
 
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) zap.hod. 50,- Kč
 
Vyhledání údajů v archivu školy zap.hod. 50,- Kč
 
Vyhotovení druhopisu vysvědčení zap. hod list 150,- Kč
 
Kopírování dat a údajů na vlastní USB flash disk žadatele činnost 30,- Kč
 
Vyhotovení rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení)  dokument  50,- Kč
 
Zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou (v souladu s GDPR) dokument 10,- Kč
 
Odeslání informace - poštovní poplatky (do vlastních rukou)zásilka dle aktuálního sazebníku České pošty
 
Výroční zpráva
je k nahlédnutí na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY ŠKOLY