Oznamovací systém Whistleblowing

Pro oznamovatele (whistleblowery):

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více info na www.justice.cz).

Směrnice poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit, takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

V případě, že jste se v souvislosti se svou prací dozvěděli o protiprávním jednání, můžete se obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, níže uvedeným způsobem.
 
Příslušná osoba: Mgr.Daniel Raszka

Jak lze oznámení podat:

  1. Podání v listinné podobě – oznamovatel odevzdá na sekretariátu školy v zabezpečené obálce s uvedením: „Pouze k rukám Mgr. Daniela Raszky“
    (uveďte svoje jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, a to pro potřeby zpětného kontaktu - formulář je k dispozici na sekreteriátu)
  2. Telefonické podání – tel. 558 988 302
  3. Podání e-mailem – email: oznameni.wb@6zstrinec.cz
    (uveďte svoje jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, a to pro potřeby zpětného kontaktu)