Historie školy

Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1971.

Přestože ještě nebyla zcela dostavěna, chyběla tělocvična a pavilon I. stupně, výuka byla úspěšně zahájena. V prvním roce existence školu navštěvovalo 819 žáků.

Nedostavěné pavilony škole výrazně chyběly, a tak vyučování ještě nějakou dobu probíhalo na směny. Část žáků i s učiteli bylo vyváženo do okolních škol.

Sídliště Terasa se rozrůstalo a přibývalo dětí. Nejvíce žáků (1221) navštěvovalo školu v roce 1976.

V dosavadní existenci školy se vystřídalo celkem šest ředitelů:

  • V prvních letech školu řídil Jan Dvořák (1971 - 1974)
  • dalšími řediteli byli Karel Kozielek (1974 – 1977)
  • Libuše Kantorová (1977 - 1978)
  • Adolf Walach (1978 - 1979)
  • Libuše Kantorová (1979 - 1990)
  • Mgr. Jan Bocek (1990 - 2003)
  • Po jeho odstoupení z funkce v září 2003 byla řízením školy pověřena Mgr. Jana Kufová
  • 1. února 2004 byla do funkce ředitelky jmenována Mgr. Halina Franková

  • 1. února 2020 je jmenována do funkce ředitelky Mgr. Ivana Pinkasová

 

Některé zajímavé údaje:

Školní rok 2003/2004

Školu navštěvovalo 766 žáků v 35 třídách (18 tříd I. stupně a 17 tříd II. stupně). Ve 27 třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola a v 8 třídách podle programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Školní družina měla 3 oddělení s 88 žáky.

V červnu byla zahájena dvouměsíční generální oprava pavilonu prvního stupně, která byla první etapou celkové rekonstrukce školy.

Školní rok 2004/2005

Školu navštěvovalo 723 žáků v 31 třídách (17 tříd I. stupně a 14 tříd II. stupně). Ve 24 třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola a v 7 třídách podle programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Školní družina měla 3 oddělení se 78 žáky.

V tomto školním roce byla vybudována moderní učebna výpočetní techniky s 26 žákovskými počítači připojenými na internet vybavená dataprojektorem a novým nábytkem. Výpočetní technikou byly vybaveny i kabinety učitelů, kanceláře a byla vytvořena počítačová síť řízena serverem.

Ministerstvem školství byl ukončen projekt Křesťanské třídy. Většina žáků zapojených do tohoto devítiletého projektu v následujícím školním roce přestoupila do nově zřízené církevní školy.

V červnu byla zahájena dvouměsíční generální oprava pavilonu školní družiny, kuchyně a školní jídelny.

Školní rok 2005 /2006

Školu navštěvovalo 586 žáků v 26 třídách (14 tříd I. stupně a 12 tříd II. stupně). V 19 třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola a v 7 třídách podle programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Školní družina měla 3 oddělení s 87 žáky.

V tomto školním roce se učitelé II. stupně spolu s vedením školy zapojili do vzdělávacího projektu EDUNET. Tento projekt, jež byl spolufinancován prostředky Evropského sociálního fondu, byl zaměřen na prohlubování profesních kompetencí učitelů. Do projektu (rozsah školení 240 hodin) bylo zapojeno 21 pedagogů. Cílem vzdělávání bylo připravit pedagogické pracovníky na vytvoření hodnotného školního vzdělávacího programu.

16.12.2005 byla zřízena šestičlenná školská rada.

Během školního roku byla vybudována multimediální učebna (aula) se 70 místy, vybavená moderní audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. V tomto roce se podařilo zřídit druhou počítačovou učebnu s 15 počítači s připojením na internet pro žáky.

Školní rok 2006/2007

Školu navštěvovalo 549 žáků v 25 třídách (14 tříd I. stupně a 11 tříd II. stupně). V 1. a 6. ročníku byla zavedena výuka podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. V 13 třídách 2., 3., 4., 5., 7., 8. a 9. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola a v 6 třídách těchto ročníků probíhala výuka podle programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Školní družina měla 3 oddělení se 103 žáky.

V tomto roce se podařilo obnovit tradici týdenních ozdravných pobytů žáků čtvrtých tříd (škola v přírodě).

Pokračoval projekt EDUNET a další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zavádění nových metod a forem práce do výuky. Učitelé prvního stupně se zapojili do projektu MEJA zaměřeného na zdokonalení se v anglickém jazyce (150 hodin studia).

Začátkem června byla zahájená generální oprava pavilonu tělocvičny. Při této rekonstrukci bylo dostavěno jedno poschodí a nově vybudován gymnastický sál, posilovna, šatny a výtah pro vozíčkáře.

Školní rok 2007/2008

Školu navštěvovalo 533 žáků v 24 třídách (14 tříd I. stupně a 10 tříd II. stupně). V 1., 2., 6. a 7. ročníku probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. V 7 třídách 3., 4., 5.,  8. a 9. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola a v 5 třídách podle programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Školní družina měla 4 oddělení se 120 žáky.

V tomto školním roce jsme poprvé pro žáky 6. ročníku zrealizovali adaptační kurz a pro žáky 8. ročníku mediální kurz. Během prázdnin se zúčastnilo 56 žáků týdenního pobytu v Beskydech s názvem Léto s angličtinou.

Podařilo se vybudovat moderní učebnu přírodopisu vybavenou jedním učitelským a třemi žákovskými počítači s připojením na internet, dataprojektorem, interaktivní tabulí, vizualizérem, mikroskopem propojeným s počítačem a další prezentační technikou. Interaktivní tabule byla instalovaná také v učebně fyziky a v jedné učebně prvního stupně.

V tomto školním roce byl zpracován stavební projekt další etapy rekonstrukce, ke stavbě však z finančních důvodů nedošlo. Školní rok 2008/2009

Školní rok 2008/2009

Školu navštěvuje 543 žáků v 25 třídách (14 tříd I. stupně a 11 tříd II. stupně). V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku byla zavedena výuka podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. Ve 4 třídách 4., 5. a 9. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola a ve 3 třídách podle programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Školní družina měla 4 oddělení se 118 žáky.

Naše škola získala ze zdrojů EU a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
finanční podporu ve výši 4 308 883,85 Kč
Projekt nese název Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zavedením inovativních
vyučovacích metod a forem.

Zkušebně jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku.

 Školní rok 2009/2010

Školu navštěvuje 539 žáků ve 24 třídách (13 tříd I. stupně a 11 tříd II. stupně). V 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku byla zavedena výuka podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. V 5. třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. Školní družina  měla 5 oddělení se 150 žáky.

V tomto školním roce jsme nastoupili do zrenovovaného pavilonu druhého stupně. Byly zmodernizovány odborné učebny fyziky, zeměpisu a přírodních věd (Př + Ch). Tyto učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, třemi žákovskými počítači a jedním učitelským, které mají připojení na internet. Modernizaci prošla i učebna výtvarné výchovy a cvičná školní kuchyňka. Nově byla zřízena pracovna dějepisu.

Většina pedagogických pracovníků je zapojená do projektu EU, díky němuž naši žáci 6. ročníku mohli zdarma absolvovat adaptační a jazykový kurz, žáci 4. ročníku týdenní ekologický kurz. Pro žáky 8. ročníku byl v rámci mediální výchovy  realizován výjezd do České televize Ostrava a tiskárny Finidr v Českém Těšíně.

Byla zavedená elektronická žákovská knížka, všechny třídy druhého stupně jsou vybaveny učitelským počítačem.
Zkušebně byla zaváděna elektronická třídní kniha.

Během prázdnin byly v prostorách bývalé kotelny vybudovány nové školní dílny