Jednací řád

Jednací řád školské rady

při Základní škole, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, IČ 00 847 119 zřízené dne 11. října 2005 usnesením Rady města Třince č. 2005/1524 ze dne 11. října 2005

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon").

Článek 2

(1) Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání školské rady se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

(2) Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady.

(3) Zasedání školské rady je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k zasedání přizván.

Článek 3

(1) Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogických pracovníků školy, z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy.

(2)Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v zákonem vymezeném rozsahu.

Článek 4

(1) V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání školské rady přizván.

(2) V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 5

(1) Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. O výsledku schvalování vydá písemné usnesení, které podepisuje předseda a místopředseda školské rady. Usnesení školské rady předá školská rada zřizovateli školy a řediteli školy.

(2) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 6

(1) Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady.

(2) Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

(3) Usnesení školské rady předá školská rada neprodleně zřizovateli školy a řediteli školy.

Článek 7

(1) O průběhu zasedání školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 8

(1) Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, zletilé žáky, pedagogické pracovníky školy, ředitele školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

(2) Součástí této informace o činnosti školské rady jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů uvedených v § 168 odst.1 písm. b) až d) školského zákona:

  • a) výroční zpráva o činnosti školy
  • b) školní řád a stipendijní řád
  • c) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

(3) V informaci školská rada rovněž uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst.1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona:

  • a) návrhy školských vzdělávacích programů a jejich následné uskutečnění
  • b) koncepční záměr rozvoje školy
  • c) návrh rozpočtu školy na další rok, rozbor hospodaření včetně navržených opatření ke zlepšení hospodaření
  • d) inspekční zpráva České školní inspekce
  • e) další podněty a návrhy osob podílejících se na správě školy.

(4) O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

(5) Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel školy.

(6) Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel školy.

Článek 9

(1) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

(1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 16.12.2005.

V Třinci dne 16.12.2005

PhDr. Milada Hejmejová
předsedkyně školské radyblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25