(rozvrh platn od 6.4.2019)

  1.A  (Brudn Soa)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
Bru

M
Bru

j
Bru

Tv
Bru
(Tl)

       

 

t

 

 

j
Bru

Vv
Bru

P
Bru

Aj
Szot

       

 
S
t

 

 

M
Bru

j
Bru

Pr
Bru

j
Bru

Tv
Bru
(TvGy)

     

 

t

 

 

j
Bru

M
Bru

j
Bru

Hv
Klu

Pr
Bru

     

 
P

 

 

j
Bru

M
Bru

j
Bru

         

Zpracovno v systmu Bakali