LogolinkModernizace výuky na základních

školách v Třinci

Město Třinec získalo účelovou dotaci na projekt

„Modernizace výuky na základních školách v Třinci“

ve výši 7,207 mil. Kč

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013

(dále jen ROP Moravskoslezsko).

Prioritní osa:  2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01560
Celkové uznatelné náklady projektu    8,479 mil.  Kč.
Dotace                                             7,207 mil.  Kč (85 %)
Vlastní podíl města                            1,271 mil. Kč (15 %)
Nezpůsobilé náklady                          50 500,- Kč
Realizace projektu: 11/2014 -7/2015

Předmětem projektu je pořízení nových výukových pomůcek, ICT vybavení a nezbytného nábytku do odborných učeben přírodovědných předmětů a jazyků na šesti základních školách v Třinci.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku a podněcovat zájem žáků o další studium technických a přírodovědných oborů, ve kterých mohou nalézt perspektivní pracovní uplatnění. Učebny budou využívat všichni žáci školy.

Mimo běžnou výuku budou v učebnách probíhat zájmové a volnočasové aktivity se zaměřením odpovídajícím charakteru modernizovaných učeben, např. jazykové kroužky, přírodovědné kroužky aj.

Naše základní škola díky této dotaci pořídila učební pomůcky do 3 odborných učeben (fyzika, chemie a přírodopis, zeměpis). Jednalo se například o 30 I-padů včetně příslušenství, 15 notebooků, vizualizér, pomůcky pro pokusy z optiky žákovské i demonstrační, mikroskopy s USB kamerou, Ruhmkorffův induktor, Van de Graafův generátor a další.

Díky těmto pomůckám dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na naší škole, výuka bude názornější a žáci budou moct provádět více zajímavých pokusů s využitím moderních technologií.


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25