Testování žáků 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníků

Cíl testování

Cílem testování je zjistit vstupní úroveň vědomostí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj a úroveň klíčových kompetencí, což představuje soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Aby toto sledování mělo dostatečnou validitu, je zapotřebí žáka testovat v průběhu celého procesu vzdělávání a za stálých podmínek. Stálými podmínkami se myslí především časová pravidelnost testování (ročně), sledování stejných dovedností u všech testů v čase, stejná metodika vyhodnocení testů.

Složení testů

Test se skládá z pěti částí - test z českého jazyka, test z matematiky, test z anglického jazyka, test obecně studijních předpokladů, dotazníkové šetření (motivace k učení, klima na školách, učební styly).

Způsob testování

Testování i vyhodnocování probíhá elektronickou formou. Jednotlivé úlohy jsou časově omezeny - test nepřesáhne 80 minut. Odpovědi jsou ukládány do databáze po jednotlivých částech testu. Možnost navrácení žáka po výpadku z testování do posledně uložené části. Logistika žáků k testování je zcela podle potřeb školy.

Výsledky testů

Výsledky testů (závěrečné zprávy - „odkaz") jsou určeny pro žáka, rodiče žáka, třídního učitele, učitele daného předmětu, ředitele školy. Zprávy jsou generovány okamžitě po ukončení testování - informace jsou dostupné ihned.

Závěrečné zprávy z testování relativního přírůstku znalostí

Výsledky jsou zvlášť generovány pro:

  • Žáka
  • Rodiče
  • Učitele
  • Ředitele škol

Žák - pro žáka jsou generovány dvě závěrečné zprávy (stručná zpráva a detailní zprávaM). Zprávy obsahují informace o úspěšnosti žáka v testu, v jednotlivých předmětech i definovaných dovednostech, percentil úspěšnosti žáka vzhledem k celkovému počtu testovaných žáků, vzhledem oboru testované třídy, doporučení pro žáka v každém předmětu.

Rodiče - žáci po obdržení přístupového kódu mohou tyto své výsledky prezentovat rodičům.

Učitelé - pro učitele jsou generovány také dvě závěrečné zprávy, stručná zpráva za otestovanou třídu a detailní zpráva za otestovanou třídu obsahují výsledky celé otestované třídy; jednotlivé úspěšnosti žáků v testů, předmětech i definovaných dovednostech; celkový percentil třídy; percentil třídy v rámci oboru.

   


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25