Vize školy

  • Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, aby byl odpovědný za své jednání v míře přiměřeně svému věku.
  • Připravit žáka pro život v EU - posílit výuku cizích jazyků
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií, podporovat zavádění výpočetní techniky do všech předmětů.
  • Využívat efektivní metody výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu.

Naše motto:

Není moudrý ten, kdo ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba.
-Čelakovský

Po důkladné analýze podmínek školy, zájmů, možností a potřeb žáků, požadavků rodičů, názorů pedagogického sboru a dlouholeté tradice školy jsme se rozhodli, že prioritou našeho školního vzdělávacího programu bude rozšířená výuka jazyků a rozšířená výuka informatiky. Domníváme se, že tyto dvě oblasti – jazyková a počítačová gramotnost jsou v současné době nezbytným požadavkem kladeným na člověka 21. století.

Naše zaměření však neznamená, že bychom podceňovali nebo omezovali výuku v ostatních vzdělávacích oborech. Chceme naše žáky vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě. Vzdělání má nejen zajišťovat rozvoj samostatného myšlení a rozvoj schopností získávat informace, kriticky je posuzovat, třídit a pracovat s nimi, ale mít i formativní funkci.

Náš školní vzdělávací program se opírá o tyto čtyři pilíře:

  • učit se poznávat;
  • učit se jednat (pracovat v týmech a komunikovat);
  • učit se žít společně (zvládat konflikty, rozvíjet pochopení pro ostatní lidi);
  • učit se být (rozvíjet se jako samostatná osobnost).
O škole

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25