(rozvrh platn od 6.10.2018)

  2.C  (Tomancov Lenka)

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
Tol

M
Tol

j
Tol

Tv
Tol

Tv
Tol

     

 

t

 

 

M
Tol

j
Tol

Pr
Tol

j
Tol

       

 
S
t

 

 

j
Tol

M
Tol

j
Tol

Hv
Tol

       

 

t

 

 

M
Tol

j
Tol

Pr
Tol

j
Tol

Aj
Mra

     

 
P

 

 

M
Tol

j
Tol

P
Tol

Vv
Tol

       

Zpracovno v systmu Bakali